היחידה פעלת לקידום השוויון המגדרי במכללה. בשל ייצוג חסר של נשים בסגל האקדמי הבכיר, עוסקת היחידה הן בהעלאת מודעות לנושא הוגנות מגדרית, והן ביצירת תנאים התומכים בקידום נשים בסגל המכללה.